inicio

 es |  eus

DOMINGO 1º DE CUARESMA

Bookmark and Share

 

Agurra

     Bihotz-berritzera dei egiten digun Jesu Kristoren grazia eta maitasuna izan bitez zuekin.

Sarrerako ohapena

     Pazkoko mendi santura igotzeko prestakizuna hasten dugu kristauok: hausterre egunarekin askok eta igande honetako Eukaristiarekin beste askok. Ez dugu Jesusen Piztueraren urteurrena gogoratzen. Jesusen heriotza eta piztueraren misterioa gaur gugan gertatzen ari dela handikiro ospatzen baizik.

     Igande honetan gaitz ororen aurkako borrokan sendo irauteko deia jasotzen dugu. Jesusen eredua eta babesa ditugu bultzada pazko ibilbide honetarako.

     Eukaristia honetan ematen zaigun Hitz biziak eta Ogi santuak lagun diezagutela.

 

Damu-otoitza

     Hitzaren eta Eukaristiaren mahaira deitzen gaituen Jesus Jaunak, bihotz-berritzera deitzen gaitu orain. Aitor dezagun, beraz, bekatari garela eta dei egiogun itxaropenez Jainkoaren errukiari.

 

  • Jesus Jauna, urez eta Espirituz bizi berritu gaituzuna: erruki, Jauna.
  • Jesus Jauna, gugan bihotz berria sortzeko Espiritu Santua bidali zeniguna: Kristo, erruki.
  • Jesus Jauna, betiereko salbamena ematen diguzuna: erruki, Jauna.

 

     Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara.

 

Otoitza

 

Jainko ahalguztiduna,

Garizumako elizkizunek eta penitentziek

egiazko bihotz-berritzera eraman gaitzatela,

Kristoren misterioa hobeki ezagutu eta bizi dezagun.

Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Hitzaren liturgiari oharpena

 

     Jainkoak bere Herriarekin duen hartuemana, elkarrizketa jatorra da: salbamen-historia berritzailea. Esperientzia horixe da berritu nahi duguna eta bizi nahi duguna. Jainkoaren Hitza dugu horretarako lagunik bikainena, otoitzarekin batera.

 

Irakurgaiak: Has (Gn) 2, 7-9; 3, 1-7; Erm 5, 12. [13-16] 17-19; Mt 4, 1-11

 

Homiliarako argibideak

 

Jainkoa bakarrik zerbitzatuko duzu

 

Garizumaren hasierarako Frantzisko Aita Santuak idatzi duen mezuan dio Jainkoaren Hitza dohaina dela eta hurkoa dohaina dela. Ez dago Hitza entzuterik hurkoari entzun gabe. Bihotz-berritzeko egiten zaigun deiari Jesusen jarrera berarekin erantzutera gonbidatzen gaitu, Pazkorako bide eder honetan.

 

Garizumako lehen igande honetan Jainkoaren lehenengo egitasmoa desbideratu zuen bekatua ikusten dugu kreazioari begiratzen diogun unean (Has 2, 7-9; 3, 1-7). Kristorekin gizakia salbatua izan da eta izaki berri egina, baina tentaldia begien aurrean izango du beti eta Jesusek egin zuen eran garaitu behar du (Erm 5, 12-19).

 

Jesusek, bere misio aldia hasi zuenean aukera egin behar izan zuen: Erreinuaren balioen aldeko aukera egin oso-osorik edota guztiok tentatzen gaituzten bekatuaren mundu zaharreko balioak hautatu (Mt 4, 1-11). Mundutarkeriak ezin du izan gure bizitzaren zentzua. Jainkoari bizkar emanik gizartea eratzeko tentaldia dugu, dena izango dugula hitz ematen digun mundua bera jainkotzat gurtzeraino. Jesusi arrakasta betearen bidea eskaini zitzaion, ez deabruak bakarrik baita bere garaikideek eta ikasleek berak ere, baina berak baztertu egin zuen. Jendea ez da liluraren bidez salbatzen, Jainkoaren borondateari bihotza ireki diezaion lan eginez baizik. Eta horixe egin zuen beti Jesusek.

 

Sufritzen duen Mesias izatea zuen bide eta horrek Jainkoarekiko leialtasunez eta salbamena behar zuten senideekiko maitasunez gurutzera eraman zuen. Ogia aski ez duen gizakiaren behar sakonak ezagutuz eta errazkeriaren bideari ihes eginez posible da Jainkoarekiko eta bere Erreinuarekiko leial irautea.

 

Jesusek egin zuen bereizmen bide horretan, Jainkoaren Hitza izan zuen iparrorratz. Liburu Santua da bereizmena egiteko bidea: mesiaskeri faltsuak salatzen ditu, salbamen errazaren gezurrezko bideak arbuiatzen ditu eta Jainkoak bere herria salbatzeko duen bidea erakusten eta eskaintzen digu.

 

Garizuman zehar aukera dugu gugan dagoen Jainkoaren irudia berregiteko, bekatuak desitxuratu duenez. Kristori begiratu behar diogu horretarako, bera baita Aitaren irudi egiazkoa. Kristok gaitza garaitu izana promesa bat da eta bermea ere bai gu geu ere garaile izan gaitezkeela adierazten diguna. Guk ere garaituko dugu egun batean bekatua. Ez gaude bakarrik gaitzaren kontrako borrokan. Kristo ondoan dugu, bera da Garaile handia. Fedeak lagunduko digu garaile izaten.

 

Jainkoaren herriaren otoitza

 

     Senide maiteok egiogun otoitz zeruko errukiari, gizaki guztientzat errukia eta bekatariontzat barkamena eskatuz:

 

     Erantzuna kantatu: Kyrie, eleison!

 

  • Garizumaldi honetan, Jainkoak bere fededunei eman diezaien gaitzaren aurka egiteko, bere okerretatik zuzentzeko eta onbidera itzultzeko behar duten indarra. 

 

  • Ondasunez oparo bizi direnek, daukatena erabiltzen jakin dezaten behartsuen onerako, eta mundu hontako ondasunetan liluratuta bizi ez daitezen. 

 

  • Gure eskandalu eta epeltasunengatik Elizatik urrundu direnak Jainkoaren familiara itzul daitezen eta Jainkoak geure jarrera horien bekatua barka diezagun. 

 

  • Garizumako penitentziaren bidez gure bihotzak, berriz ere, Jainkoaren hitzak fruitu oparoa emango duen lur emankorra izan daitezen.

 

     Ezagutzen duzu, Jauna, gure giza ahultasuna; entzun zure herriaren otoitzak eta emaiozu Zure hitzaren indarrez Garizumako bideari ekitea, tentaldiak garaiturik pozik iritsi dadin Pazko jaietara. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Eukaristiaren liturgiari oharpena

 

Bidean goazen bitartean izango ditugu tentaldiak eta erorraldiak. Kristoren bidea ez uztea da garrantzitsuena. Berarekin aurrera egingo dugu, garaile izango gara. Eukaristian, Kristoren garaipena ospatzean eskerrak eman diezazkiogun Aitari: bekatuaren aurrean garaile izaten laguntzen digu, ez dezagun etsi bidean.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Hartu dugun ogi honek, Jauna,

sinesmena bizkortzen digu,

itxaropena sendotzen eta maitasuna indartzen;

erakuts iezaguzu

egiazko ogi bizia den Jesusen gose izaten

eta zure ahotik ateratzen diren hitzetan bizia aurkitzen.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Bukaerako oharpena

 

     Jaunak pazko-bidea egitera bidaltzen gaitu une honetan; ez goaz bakarrik. Bide hori elkartasunean eta Jaunaren hurbiltasunean egingo dugu.

 

Bedeinkapen Nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko.

 

(Eskuak herriaren gainera zabalik dauzkala esaten du:)

 

Jainko Aita errukitsuak eman diezazuela guztioi,

seme hondatzaileari bezala,

aitaren etxera itzultzeko poza.

R/. Amen.

 

Otoitz- eta bizitza-eredu den Kristok

eraman zaitzatela, Garizumako bidetik,

egiazko bihotz-berritzera.

R/. Amen.

 

Jakinduria eta ahalmen Espirituak

indar zaitzatela gaiztoaren kontrako borrokan,

Kristorekin batera pazko-garaipena ospa dezazuen.

R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak:

Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak.

R/. Amen.