inicio

 es |  eus

DOMINGO 5º DEL T.O.

Bookmark and Share

 

Mundu zabaleko Elizan: Bakearen eguna

 

Agurra

 

     Errukiaren eta bakearen Jainkoa izan bedi zuekin.

 

Sarrerako ohapena

 

     Andre Maria, Jainkoaren Ama ospatzen dugu urtearen hasiera honetan, eta hain zuzen mundu guztiko elizak BAKEAREN EGUNA du gaur. Hona Frantzisko Aita Santuak egun honetarako aukeratu duen goiburua: «Indarkeriarik-eza: bakerako politika era bat». Indarkeria eta bakea gizartea eraikitzeko bide oso ezberdinak dira, munduan indarkeria nagusitzen da gehienetan eta bakearen bide emankorrari heldu behar diogu.

 

     Eguberri zortziarrena edo oktaba ospatzen dugu aldare inguruan bilduta. Guztion Ama den Maria ospatzeak jar gaitzala bake-bidean.

 

Damu-otoitza

 

     Ospakizunaren hasieran eska dezagun bekatuen barkamena, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen.

 

Erruki, Jauna. R/. Bekatu egin dugu-ta.

Agertu guri, Jauna, zeure bihotz ona. R/. Eta salba gaitzazu.

 

     Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara.

 

Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

Kristo, erruki. R/. Kristo, erruki.

Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

 

Aintza

 

     Bat egin dezagun zeruko nahiz lurreko senide guztiekin, Jainkoa bihotz-bihotzez goratzeko.

 

Otoitza

 

Jainko Jauna, Maria Birjina Ama eginez

betiko salbamena eman diozu gizakiari;

iguzu, biziaren iturria den

Jesu Kristo zure Semea ekarri diguna,

laguntzaile ere izan dezagula zure aurrean.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santurekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Hitzaren liturgiari oharpena

 

     Jainkoaren Hitza bere osotasunean harturik, Jainkoak bere herriarekin izan duen historia da: maitasun historia, bedeinkapen eta salbamen historia.  Horixe entzungo dugu gaur ere: Jaunak gure alde ari da, Jauna gurekin da beti gu salbatzen eta gu bedeinkatzen.

 

1. irakurgaia: Zen 6, 22-27

 

Erantzun Salmoa: 66. salmoa

 

2. irakurgaia: Ga 4, 4-7

 

Aleluia

 

Ebanjelioa: Lk 2, 16-21

 

Homiliarako argibideak

 

     Ilusioz beterik hasi ohi dugu beti urte berria, bizitzaren esperientziak ilusiorako gogoak moteltzen ez badizkigu behin­tzat. Meritua ez dago, noski, berezko ilusioan; eguneroko esperientziaren beltzean indarrean mantentzen den ilusioan bai­zik. Eguneroko esperientziak erakusten baitu nolako kalitatea daukan gure esperantzak.

 

     «Mariak gogoan jasotzen zituen gauza hauek guztiak». Hortxe dago koska. Gertatzen zaizkigunekin zer egiten dugu? Gertatzen utzi, pasatu arte itxoin eta gero kito? Eta hurrengoan ere berdin? Bizi ez diren eta bizi-atal bihurtzen ez diren esperientziek ez dute pertsona garatzen. Eta, gainera, sarri askotan, bihotzean berrirakurtzen ez diren esperientziek gerorako zauriak uzten dituzte barruan. Edo esperientziak zauri bihurtuta finkatzen dira barruan.

 

     Eta ez dago pertsona baten bizi-pozerako gauza txarragorik, barruan zauri eginda gelditutako esperientzien samina baino. Eta txiki-txikitatik esperientzia askotxo geratu izan zaigu barruan gaizki itsatsita. Horregatik garrantzi handiko ariketa da esperientziak berrirakurtzea. Gertatu dena barruan gorde eta barruan hausnartu eta norberaren bizitzan leku egokian kokatu. Etxe batean gertatzen denaren antzekoa da: tresna bat leku egokian kokatzen ez bada, beti enbarazuan izaten da.

 

     Esango zait akaso aspaldiko esperientziak (txikitakoak eta) ez dagoela egoki askatzerik, aspalditik barruan josita daudelako. Egia da beti ez dela erraza izaten esperientziak berpiztea, onez berrirakurtzeko; baina lor daiteke benetakotasunez joka­tzeko gogoa edukiz gero. Urte berriaren aurrean ezinbestekotzat joko nuke ariketa hau egitea. Eta ez dut esaten iraganeko esperientziez bakarrik. Egunerokoez ari naiz, gaurko eta biharkoez.

 

     Nola egiten den hori? Egunean labur edo astean luzexeago, denbora jakin bat eduki behar duzu seinalatua gertatu zaizkizunak zer izan diren aztertzeko. Ez da bakarrik gertatu dena gogoratzea. Gehiago da. Gertatu zaizkigunak gertatu dira; baina gertatu direnek beren ondorioa utzi dute barruan. Zer izan da hori? Zer erasan izan du nire barruan gertatutakoak? Zergatik erasan dit horrela? Zertan egiten dit mesede edo kalte gertatutakoaren erasanak?

 

     Baliteke norbaiti ariketa konplikatua eta nahasia iruditzea; baina ez da hala. Ohitura bat behar da: barrura sartzeko ohitura, barrukoa kanporatzeko ohitura, berrukoa bere neurri onean hartzeko ohitura, gertatuak ez moralizatzeko ohitura; barruan eta barrura bizitzeko ohitura, hitz batean. Eta ariketa honetan guztian, errealitateak beste maila bat har­tzen du. Izan ere, ondo berrirakurritako edozein esperien­tziak ez baitu zauririk eta kalterik uzten. Berrirakurketa beti onerako izaten da. Barrua askatzeko balio du.

 

     Egia da gaurko zientziek bide eta aukera berriak ematen dizkigutela, gauza hauek behar bezala egiteko. Horrek, ordea, ez du ukatzen eta alde batera uzten, Mariari begira ikasi beharreko jarrera eta jarduera. Mariari ustegabeko pasadizo asko ari zaio parean gertatzen. Baina, gertatzeaz gain, berak jaso egiten ditu, eta gertatutakoa hausnartu egiten du, berriz irakurriz. Ez zaizkio gertaerak ezartzen, baizik berak asumitzen ditu gertaerak.

 

     Geure historiaz libre izateko bide bakarra horixe da, Mariak erakusten duena. Eta geure harremanetan libre izateko ere, onena barruan libre izan eta sentitzea. Hau dena urte berriaren haritik. Urte berrian era askotako esperientziak izango ditugu, gure zorion-desioak ez baitira beteko. Baina, zoriona ez dago gertakizunetan edo suerte onean.

 

     Zoriona gertaerekiko geure jokaeran dago. Gertatua gertatu, baldin eta berrirakurtzen asmatzen badugu, ez dugu zoriona urruti izango. Horixe opa dizut, onena opatzen hasita: asma dezazula bizitza bihotzez irakurtzen. Zorion, adiskide!

 

Sinesmena aitortzea

 

     Andre Mariaren erraietan gizon egin zen Jainkoa sinesten dugula adieraziz, esan dezagun Elizarekin batera Kredoa.

 

Jainkoaren Herriaren otoitza

 

     Senideok: zuzen diezaiogun gure otoitza Jaunari, eta Bere Semearen Ama bitarteko dugula eska dezagun bere errukia gizaki guztientzat:

 

  • Fededun guztiek, Mariaren antzera bihotzean gorde eta hausnar dezaten Jainkoaren Semeaz entzuna, gero gartsu hots egiteko.

 

  • Herrialde eta arraza guztietako gizon eta emakumeak, guztion Aita den Jainko bakarra aitortuz elkarren senide bezala bizi daitezen.

 

  • Gerra eta injustizia, zapalketa eta gosea nozitzen duten herrian deia Jaunarengana iritsirik ahal bezain laster egiazko bakera eta elkarbizitzara iritsi daitezen.

 

  • Urte berriaren hasiera Jainkoari eskaintzera hemen bildu garenok, bizi ditzagula bakez urte honen egun guztiak eta osasun eta alaitasunez bukaerara hel gaitezen.

 

     Betiereko Jainko Jauna entzun gure otoitzak eta bedeinka ezazu hastera goazen urte berri hau: gure eguneroko lanak eman diezagula eguneroko ogia eta gure bihotzek aurki dezatela zure Hitzarengan asebeteko dituen eta ongiaren bidetik eramango dituen egiazko janaria. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Eukaristiaren liturgiari oharpena

 

     Andre Mariaren errai errukitsuek eraman zuten eta mundura ekarri Salbatzailea, Mesias Jauna, Espirituaren indarra bitarteko. Errukiaren Espiritu bera eskatuko dugu orain, elkarrekin otoitz eginez.

 

Andre Mariaren I. Prefazioa (Maria Birjina Jainkoaren Ama)

 

«Eta Zu bedeinkatzea eta gorestea, Maria beti Birjina dohatsuaren amatasuna ospatzen dugun egun honetan».

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Pozik hartu ditugu, Jauna, zeruko sakramentuak;

balia bekizkigu betiko bizitzarako,

Maria Birjina

Jaungoikoaren eta Elizaren Ama

aitortzen dugunoi.

Jesu kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Bedeinkapen Nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Bedeinkapen guztien iturri den Jainkoak

eman diezazuela bere grazia,

isur dezala zuen gainera bere bedeinkapen ugaria

eta urte guztian bizirik eta osasunez gorde zaitzatela.

R/. Amen.

 

Berak egin zaitzatela sinesmenean sendo,

itxaropenean zintzo,

eta bizitzako gorabeheretan

maitasunean iraunkor azkeneraino.

R/. Amen.

 

Urte berri honetan

zuen egunak eta lanak bere bakean era ditzala,

zuen eskariak nonahi eta beti entzun

eta eraman zaitzatela betiko bizitzara.

R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jaungoiko ahalguztidunak:

Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak.

R/. Amen.

 

Ohartarazi

 

  • Ostirala, Jaunaren Agerkunde eguna da (Errege eguna).