inicio

 es |  eus

DOMINGO 2º DE CUARESMA

Bookmark and Share

 

Agurra

 

     Bihotz-berritzera dei egiten digun Jesu Kristoren grazia eta maitasuna izan bitez zuekin.

 

Sarrerako oharpena

 

     Gaurkoan, Garizumako erromesaldian barrena bigarren geltoki bezala, Antzaldatzearen igandea dugu: Jesus Bizia, gizon-emakumeei gizatasun eta izate berria eskaintzen. Jesus antzaldatua, gutariko bakoitza –elkarte osoa– antzaldatzen.

 

     Pazko Gaubeila Santura begira jartzen gaitu batzar honek: Pazkoan gertatzen da gure egiazko eraberritzea, Jesusen piztuera da gauza guztiak antzaldatzeko indarra duen gertakaria.

 

Damu-otoitza

 

     Gurutzeari begira, bertan agertutako maitasun handia aurkitzen dugu, eta Jesusen bidea topatzen. Jaso ditzagun berarengana gure begiak eta eska diezaiogun egiazko bihotz-berritzea egiteko argia.

 

  • Jesus Jauna, gure izatea sakonetik berritzen duzuna: erruki, Jauna.
  • Jesus Jauna, gure konfiantza Aitarengan jartzen erakusten diguzuna: Kristo, erruki.
  • Jesus Jauna, etengabe erromes izaten erakusten diguzuna: erruki, Jauna.

 

     Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara.

 

Otoitza

 

Jainko Aita guztiz santua,

zeure Seme maiteari entzuteko esaten diguzu;

emaiozu gure espirituari zeure hitzaren janaria,

gure sinismen-begiak argiturik,

pozez ikus dezagun zure aintza.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santurekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Hitzaren liturgiari oharpena

 

     Etxetik atera eta Ebanjelioagatik eta Erreinuaren alde bizitza arriskuan jartzea Jainkoaren Hitzaz fidatzea da, bere asmoek hutsik egiten ez dutela sinestea. Jesusi entzunda eta Taborren bere indarra hartuta eguneroko bizitzara bidaliak gara. “Ez du inork maitasun handiagorik bere bizitza senideengatik ematen duenak baino”.

 

Irakurgaiak: Has (Gn) 12, 1-4a; 2Tm 1, 8b-10; Mt 17, 1-9

 

Homiliarako argibideak

 

Hau da nire Semea, nire maitea, entzun iezaiozue

 

Garai bateko Eliza indartsuaz oroitu eta gaur hain kristauak ziren herrialdeetan ebanjelioa zabaltzeak dituen zailtasunak ikusita ez dugu apalak izatea beste biderik. “Bekatari naiz” esan behar dugu. Elizaren gertakari askotan ikus dezakegu, bekatua barruraino sartua dugula. Elizak maitasunez betetako ama izan behar du, errukizko ama gozoa, baina berak ere behar ditu Jainkoaren barkamena eta errukia. Barkamen hori Kristoren gurutzetik datorkigu. Eta gure bizitzatik gurutzea baztertu nahi izatea Jesusi saldukeria egitea litzateke. Piztuerara iristeko ez da nekaldia beste biderik.

 

Pazkorako ari digun bideko bigarren urrats honetan Kristo Piztuaren garaipena aurreratzen zaigu, ikasleen aurrean antzaldatua ikusten dugunean (Mt 17, 1-9). Berari entzun behar zaio. Tentaldiak garaitzeko Jesusek Jainkoaren Hitzera jo bazuen, guk Kristoren Hitza entzun behar dugu: Bera da Jainkoaren Hitza gizon egina. Liburu Santuko hitz guztietan zehar Hitz bakarra aurkitzen dugu, Jainkoak esan nahi izan digun guztia biltzen duena. Hitz hori egia da, gertakaria da, indarra da; baina bereziki pertsona bat da. Gure bizitza pertsona bati begira jartzen dugu ez errealitate abstraktu eta inpertsonal bati begira.

 

Jesusengan aurkitzen dugu gure izatearen helmuga eta zentzua. Bekatuak desitxuratzen duen egiazko giza itxura –Jainkoak bere irudira egina– Jesusengan aurkitzen dugu. Zaharberritze lana ezinbestekoa da, hasierako irudia berreskuratzeko. Jesusek berreskuratzen digu irudi hori bere Espirituaren indarrez. Jesusek heriotza desegin zuen eta betiko bizitza eskura jarri zigun Ebanjelioaren bidez (1 Tim 1, 8-10). Aitaren maitasuna ematen digu. Jainkoaren maitasun errukitsua da gure bekatuak suntsitu duena berreskura dezakeena.

 

Kristoren pazko misterioa ospatzea, geure misterioa ospatzea ere bada: gure sakoneko egiari begira jartzen gara. Gutako bakoitza misterio bat da eta Jesusek argitzen du misterio hori. Jainkoak hasieratik gizakientzat zuen egitasmoa Jesusengan ikusten dugu: Bera da gizaki betea. Jainkoak Kristo aukeratu zuen Berarengan bat izan gaitezen. Kristo antzaldatuarengan ikusten dugu zein den gizakiaren bokazioa, zertara deituak garen gu guztiok. Jainkoarekin bat egitera deituak gara: gure giza izatea hautsi gabe Jainkoaren bizitzaren parte gara. Jainkoa da gizakion helmuga. Helmuga hori, ordea, “Jainkoa bezalakoak” izate hori ez da gure eginahalez iristen. Badakigu Jainkoaren dohaina dela.

 

Baina dohain hori jasotzeko geureaz hustu behar dugu, geuretik irten. Abraham bere lurretik atera zen, bere familiatik... eta Jainkoak esandako tokira joan zen (Has 12, 1-4). Horrela bihurtu zen herri handi baten guraso eta herri askorentzat bedeinkapen. Bedeinkapen guztien iturri den Jainkoak Abraham baliatzen du herri guztiei zorionaren eta bedeinkapenaren bidea erakusteko. Jesusek ere izan zuen bere bidea egin beharra. Nazaret utzi eta Erreinuan predikua bidetzat hartu zuenean. Jerusalema joan behar izan zuen eta han bere bizia eman, Jainkoaren bizia hartu ahal izateko. Eukaristia ospatzeak antzalda gaitzala eta lagun diezagula bizitza honetako zailtasunak Kristoren eskutik bizitzen.

 

Jainkoaren herriaren otoitza

 

     Egiogun otoitz, senideok, gure egintzen epaile den eta gure bihotzen ezkutukoenak ezagutzen dituen Jainko Aita errukitsuari eta damu-espirituz eska diezaiogun entzun dezala bere herriaren otoitza:

 

     Erantzuna kantatu: Kyrie, eleison!

 

  • Jainkoak bere fededunei Garizumako egun hauek egiazko penitentzi jarreraz bizitzea eta barkamenaren sakramentua oparo ospatzeko prestatzea eman diezaien. Egigun otoitz. R/.

 

  • Onbidetik urrundu eta bekatuagatik hil direnek Garizumaldi honetan Jainkoaren Semearen ahotsa entzunik bizi daitezen. Egigun otoitz. R/.

 

  • Jainkoak eskuzabaltasun jarrera eman diezaien ondasunak dituztenei eta lurreko ondasunak denon onerako ugari ditzan. Egigun otoitz. R/.

 

  • Garizumako penitentzialdiak ondasunekiko gure gehiegizko jarrera zuzen dezan eta gure espiritua sendotuz betirako diren ondasunetara begira jar gaitzan. Egigun otoitz. R/.

 

     Jainko Jauna, Israelgo gure arbasoak federa deitu zenituen eta gu Ebanjelioaren argiaz argitu gaituzu; entzun itzazu, arren, gure eskariak eta ireki gure belarriak, zure Semearen ahotsa entzunez eta gurutzearen misterioa onartuz zure erreinuaren aintza iritsi dezagun. Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Eukaristiaren liturgiari oharpena

 

     Otoitzean ari zela antzaldatu zen Jesus. Guk ere, Jainkoaren Hitza entzun ondoren Aita errukitsuari esker otoitza zuzenduko diogu. Bat egin dezagun gurutzean bere bizia ematen duen Jesus Jaunarekin.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Eukaristia honetan zure Semearen gorputza hartu dugunok

eskerrak ematen dizkizugu, Jauna,

lur honetan gaudela

zeruko ondasunen jabe egin gaituzulako.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Oroitarazi:      Datorren igandean Elizbarrutiko Misioen eguna: otoitz jardunaldia eta diru-bilketa berezia.

 

Bukaerako oharpena

 

     Senideok: Garizumako bigarren aste honetan gure barruan behin eta berriz erabiliko ditugun hitzak berriz aipa ditzagun: “Hona hemen nire Seme maitea, nire zerbitzaria; zorionekoak zuek entzuten badiozue eta bidea harekin egiten baduzue”.

 

Bedeinkapen Nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko.

 

(Eskuak herriaren gainera zabalik dauzkala esaten du:)

 

Jainko Aita errukitsuak eman diezazuela guztioi,

seme hondatzaileari bezala,

aitaren etxera itzultzeko poza.

R/. Amen.

 

Otoitz- eta bizitza-eredu den Kristok

eraman zaitzatela, Garizumako bidetik,

egiazko bihotz-berritzera.

R/. Amen.

 

Jakinduria eta ahalmen Espirituak

indar zaitzatela gaiztoaren kontrako borrokan,

Kristorekin batera pazko-garaipena ospa dezazuen.

R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak:

Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak.

R/. Amen.