inicio

 es |  eus

DOMINGO DE PENTECOSTÉS

Bookmark and Share

 

Agurra

 

     Heriotzaren lokarriak etenik Jesu Kristo berpiztu duen Jainko bizi-emailea izan bedi zuekin.

 

Sarrerako oharpena

 

     Ongi etorri, senideok, Pentekoste Igandeko Eukaristiara. Gaur, Jesus piztuak Aitarengandik isurtzen digun Espiritu Santuaren etorrera handikiro ospatuz, burutzen ditugu Pazkoko jaiak. Espirituak elkartu egiten gaitu, denok batera Jesusen izena aitor dezagun, eta Berak Aitagandik dakarkigun adiskidetasuna onartu eta eman digun eginkizuna betetzeko indarra hartu.

 

     Ospa dezagun Maitasunaren jaia: elkar ulermenaren maitasuna, gure elkarteak eraberritzeko behar dugun Maitasuna, biziaren Maitasuna.

 

Bataio-urez herria zirtatzea

 

     Senideok: Eukaristia ospatzera goaz; Bataiokoan bat egin genuen era berezian Kristo Piztuarekin eta berak bildu gaitu gaur bere mahaian. Geure Bataioa oroituz bat egin dezagun Jainkoarekin.

 

Herria zirtatzen du apaizak elizan barrena ibiliz.

Bitartean kantu egokiren bat: Bataioko uretan, Hartuko dugu ura pozik, Ura! Ura!

 

     Jainko ahalguztidunak garbi gaitzala bekatutik eta, Eukaristia honen bidez, bere erreinuko mahaian jartzeko gai egin gaitzala.

     R/. Amen.

 

     Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

     Kristo, erruki. R/. Kristo, erruki.

     Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

 

Aintza zeruetan

 

     Kanta (esan) dezagun aintzazko gorazarrea, gure alde otoitz egiteko Aitaren eskuin aldean dagoen Jesu Kristo Jaunari dei eginez.

 

Otoitza

 

Pentekoste-misterioaren bidez, Jauna,

herri eta jendalde guztietan santutzen duzu zeure Eliza;

isur itzazu Espiritu Santuaren dohainak

mundu zabalaren gainera,

eta berri itzazu orain fededunen bihotzetan,

Ebanjelio-zabaltzearen hasieran

errukiz egin zenituen mirariak.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Hitzaren liturgiari oharpena

 

     Jesusen Piztuera bizi izan zuten haiek, Espiritu Santua onartzen dute beren bizitzan. Sakabanatzea eta beldurra, batasun eta bihotz zabal bihurtzen dira, Mezua mundu guztira hots egiteko.

 

Irakurgaiak: Eg 2, 1-11; 1 Ko 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23

 

Homiliarako argibideak

 

Bakoitzak geure hizkuntzan entzun genien

 

Zailtasuna bizi dugu egun kristau fedea belaunaldi berriei eskualdatzeko lanean. Kristau fedea aldarrikatzeko dugun hizkuntza ulertzen zaila zaio nonbait gaurko gizakiari. Baina ez hizkuntza bakarrik, kristau fedeak berekin duen bizipen mota zaio arrotza gaur askori. Zein da gaurko gizakiak oraindik uler dezaken fedearen hizkuntza? Erruki-egintzen hizkuntza, zalantzarik gabe, maitasunaren eta karitatearen jarduna. Hizkera hori haurrek ere ulertzen dute. Behertsuenen zerbitzura jartzen den Elizari ulertu egiten zaio esaten duena.

 

Espiritu Santua izan zen hain zuen, Elizari bidalitako Aitaren eta Semearen arteko maitasuna, alegia, kristau fedea herri eta hizkuntza askorentzat, baita Jesus eta ikasleak juduak izanik ere judu ez zirenentzat, ulergarri egin zuena. Espirituak egin zuen miraria (Eg 2, 1-11). Espirituak indartu zituen apostoluak, juduen beldurrez etxean gordeta egotetik, kale eta plazetan Jesusen berri emateko. Espirituak ireki zituen entzuleen bihotzak eta belarriak, nork bere hizkuntzan Jainkoaren miragarriak ulertzeko. Espiritua da Eliza biltzen duena, ezberdintasunean batasuna emanez, herri guztien aurrean testigu izateko. Espiritua da herrien bihotzean batasun, justizia eta bake egarria sortzen duena.

 

Ebanjelioa hots egitetik, Jesusen berri ematetik sortzen da Eliza. Kontua ez da lehenengo Eliza egotea eta gero hots egiten hastea. Berri ona aldarrikatzen duen heinean eta hitzen eta egintzen bidez Jesusen berri eman ahala da Eliza bizirik dagoen elkarte. Ez da giza eginahal hutsa, Espirituaren indarrez eragiten ari den Jainkoaren egintza baizik. Eliza ez da Espirituaren jabe, “nahi duen tokian ari baita” Espiritua, baina indar bereziz dihardu kristau elkartearen baitan.

 

Eliz elkartean denok gara protagonista, denok jaso dugu Espirituaren dohaina, bere karismak (1 Ko 12, 3-13). Ez dugu pentsatu behar dohain bereziengan: sendakuntza miragarriak eta abar. Dohain guztiak, denak, dira Espirituaren dohain. Aitortzen ditugunean eta elkartearen eta gizadiaren zerbitzura jartzen ditugunean Kristoren gorputza eratzen dugu, gure gaitasunak egiazko karisma bilakatzen dira. Geure probetxurako darabiltzagunean, besteen arduragabe bizi garenean, gure gaitasunak Jainkoaren dohain dira, baina ez ditugu erabiltzen Berak nahi bezala.

 

Guk badakigu Espiritua guregan ari dela, badakigu eta gure bekatuak barkatuak izan zirela bataiokoan, oraindik onik egiteko ere gai ez ginenean (Jn 20, 19-23). Jainkoaren barkamena Bere maitasunaren ezaugarri bizia da, Espirituaren bidez jaso duguna. Eska dezagun Eukaristian, jarrai dezala Espirituak Eliza eraberritzen, beti gaztea izan dadin eta garaian garaiko proposamen berriak egin ditzan gaurko gizakien beharrei erantzuteko.

 

Jainkoaren herriaren otoitza

 

     Egigun otoitz, senideok, eta dei egin diezaiogun Kristori, Jankoaren eskuinaldean jarririk Aitarengandik jaso baitu hitz emandako Espiritu Santua, eta eska diezaiogun isur dezala Elizarengan eta mundu osoarengan:

 

     Erantzuna kantatu: Entzun Zuk, Kristo, herri honen oihua!

 

  • Kristo Artzain Onak, Espiritu Santua agindu zigunak, argi ditzala Espiritu horrekin Frantzisko gure Aita Santua, Jose Ignazio gure gotzaina eta Elizaren artzain guztiak, bere artaldea salbemen bidean gida dezaten. Egigun otoitz. R/.

 

  • Kristo Piztuak, Babelgo zatiketa deusezteko bere Espiritua bidali zuenak, bildu ditzala batasunean eta bakean munduko herrialde guztiak. Egigun otoitz. R/.

 

  • Kristo heriotzaren garaileak, bidal dezala Espiritu kontsolatzailea sufritzen duten guztiak indartzeko eta sendo ditzala itxaropenean, Bere erreinuan piztuera eta zoriona bizitzera deituak direla sinesteko. Egigun otoitz. R/.

 

  • Kristo Aitaren Semeak, Aitarenetik Espiritu Santua bidali digunak, gogora diezazkigula bere hitzak eta indar gaitzala Bere testigantza eman dezagun munduaren azkenerarte. Egigun otoitz. R/.

 

     Entzun, Jauna, Zure herriaren otoitzak eta gaurko festaburuarekin pazko-jaiak burutzen ditugunoi emaguzu, Espirituak berriturik eta indarturik bizi dezagula pazkoaren berritasuna, betiereko pazkoa gozatzera iritsi gaitezen. Zure Seme Jesu Kristoren bitartez, errege bizi baita, hilezkor eta aintzatsu, gizaldi eta gizaldietan.

 

Eukaristiaren liturgiari oharpena

 

     Jainkoaren Hitzak iragartzen duena Eukaristiaren mahaian gertatu egiten da. Espiritu Santua eskatuko dugu orain ere eta Aitak isuriko du elkarte honetara, Jesusen gurutzeko eskaintza aldare honetan gertaberritzerakoan.

 

Jaunartze-ondorengo otoitza

 

Jainko Jauna, Zuk ematen dizkiozu Elizari zeruko dohainak;

zaindu ezazu Berarengan Zeuk eman diozun grazia;

Espiritu Santuak indar gaitzala beti,

eta hartu dugun Eukaristiak eraman gaitzala salbamen betera.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Bedeinkapen Nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Argi guztien Aita den Jainkoak

ikasleen gogoak argitu zituen gaurko egunez

Espiritu Santua isuriz;

poztu zaitzatela bere bedeinkapenez

eta bere Espirituaren dohainez aberastu. R/. Amen.

 

Ikasleen gainera harrigarriro agertu zen suak

garbi ditzala zuen bihotzak gaitz guztietatik

eta bere argiaren distiraz edertu. R/. Amen.

 

Hainbeste eratako jendea

fede beraren aitormenean bat egin zuen Espiritu Santuak

gorde zaitzatela fede berean,

eta orain zuentzat itxaropen dena

egunen batean egiazko ikuskizun gerta dakizuela. R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak,

Aitak, eta Semeak, X eta Espiritu Santuak. R/. Amen.

 

Zoazte Jaunaren bakean. Aleluia! Aleluia!

R/. Eskerrak Jainkoari. Aleluia! Aleluia!