inicio

 es |  eus

DOMINGO 2º DE PASCUA

Bookmark and Share
Domingo de la Divina Misericordia

 

Sozio-karitatezko pastoraltzaren kanpaina

 

Agurra

     Bihotz-berritzera dei egiten digun Jesu Kristoren grazia eta maitasuna izan bitez zuekin.

 

Sarrerako oharpena

     Gizaki asko dago, beti zapalduta bizi delako, egiazko giza duintasuna ezagutu ere egiten ez duena.

     Jesusen eginkizuna da eta, beraz, bere jarraitzaileona ere bai, gizaki guztiei era beteagoan bizitzeko aukera aurkeztea; hitzez baino gehiago, bizi dutenaren testigantzaz eta salbamena gertarazten duten ezaugarrien bidez.

     Gaur gogoan ditugu Caritasen beharrak gure otoitzean eta diru-bilketan. Behartsuari bizia-ematea, eroria altxatzea, baztertua erdira ekartzea... Eukaristiari erabat lotuak dauden fedezko jarrera nagusiak dira.

 

Damu-otoitza

     Aitor dezagun Jainkoa Maitasun zabala dela, eta maitasun honek pertsonengan haragi-hartzen duela.

V/. Erruki, Jauna.

R/. Bekatu egin dugu-ta.

V/. Agertu guri, Jauna zeure bihotz ona.

R/. Eta salba gaitzazu.

     Erruki dakigula Jainko guztiz ahaltsua, eta, gure bekatuak barkaturik, eraman gaitzala betiko bizitzara.

 

Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

Kristo, erruki. R/. Kristo, erruki.

Erruki, Jauna. R/. Erruki, Jauna.

 

Otoitza

Jainko Jauna, zure Hitza gizon eginik,

miragarriro adiskidetu zenituen

gizon-emakume guztiak Zeurekin;

egizu, kristau-herria,

maitasunean bero eta sinismenean alai,

presta dadila pazko jaietarako.

Zure Seme Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez,

Zurekin eta Espiritu Santurekin batean

Jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Hitzaren liturgiari oharpena

 

     Argiaren seme-alaba bezala ibiltzea da kristauei eta gogo honeko gizon-emakume guztiei dagokiena. Horretarako, beharrezkoa da begiekin bakarrik ez, baizik eta bihotzarekin ere begiratzen ikastea. Gaurko irakurgaiek argia emateko fedeak duen indarra azpimarratzen dute.

 

Irakurgaiak: 1 Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ef 5, 8-14; Jn 9, 1-41

 

Homiliarako argibideak

 

Itsua nintzen eta orain ikusten dut

 

Askok uste dute, fedearen argia baliagarri izango zela agian iraganean, baina egun bide berriak urratu nahi dituenak aski duela giza arrazoiaz baliatzea. Fedea ametsetako argia litzateke horrela pentsatzen duenarentzat; fededunontzat berriz, fedea da aurkitu beharreko argia. Garizumako ibilbideko laugarren urrats honetan, bataioari begiratzen diogu: bera dugu bihotzaren eta adimenaren argitzea, Efesoarrei egindako gutunean aipatua (5, 8-14). Jaiotzaz itsua zenaren sendatzeak pixkanakako argitzearen pausoak erakusten dizkigu: ilunpetik argirako bidea agertuz (Jn 9, 1-41). Hasieran, itsua bakarrik ez, Jesusen ikasleak ere ilunpean zeuden. Ez zuten ulertzen gizon haren itsutasuna nondik zetorren eta iritzi nagusien edo azaleko itxuren arabera jokatzen dute (1 Sam 6, 1. 6-7. 10-13).

 

Mirariak agerian uzten du sendatutakoaren ingurukoak direla itsuak, ez baitira hura ezagutzeko gai eta beste batekin nahasten baitute. Ingurukoak bakarrik ez dira, ordea, itsuak. Ongi ikusten dutela uste duten farisearrak ere itsu daude. Gertatu den mirariarekiko jakinmina dute, baina kontakizunak harrituta, hitzik gabe uzten ditu. Hain daude itsutuak beraien legekerian, Jesus gaitzesten baitute larunbatean sendatu duelako. Beste batzuk ordea argiari bidea zabaltzen diotela dirui eta aitortzen dute bekatari batek ezin duela honelako miraririk egin. Itsuari Jesusi buruz galdetzen diotenean, argi ikusten hasten da eta profetatzat hartzen du, Jainkoaren gizon dela aitortuz.

 

Judu agintariek, beren itsukerian, nabarmena den miraria ezeztatu nahian, uste dute gizona ez zela itsua. Horretarako deitu zieten haren gurasoei. Hauek baieztatu egin zuten itsua zela, baina ez dakite nola gertatu den miraria, edo hobeki esan ez dute mirariaz ezer jakin nahi, Jesus Mesias dela aitortzea bailitzateke hori. Juduen elkartetik baztertuko zituzketen eta hori ez dute nahi. Horregatik ezjakintzat portatu eta semeari galdetzeko eskatzen dute, nagusia dela esanez bere kabuz erantzuteko.

 

Itsukerian itsu, agintariek bigarren galdeketa egin zioten itsu izanari, Jesus bekataritzat hartuz. Hori da Jesus gaitzetsi eta bere lan askatzailea baztertzeko bidea. Salbamen egintzaren onura jaso duen itsuak berriz, ezin du onartu Jesus bekataria denik. Agintariak diote Moisesen jarraitzaile direla, Jainkoaren bidalia zenarena. Itsuak dio Jesusek ere Jainkoaren bidalia delako egin duela miraria.

 

Agintariek ez dute hartu nahi irakaspenik bekatariaren eskutik, Jainkoak zigortua baitzen itsu izatera, eta elkartetik kanpora bidali zuten. Orduan Jesusek onartzen du berekin eta Gizonaren Seme eta Jaun dela onartu eta sinetsi dezan eskatzen dio. Horixe aitortzen du itsu sendatuak, Jainko bezala gurtuz. Honela iritsi da itsua egiazko argitzera. Ikusten dutela uste dutenek, berriz, ez dute erremediorik. Betirako itsu izatera kondenatuak daudela dirudi. Eukaristia ospakizun honek argi ditzala gure bizitzak Kristoren misterioari darion argiz, gu ere argi izpi izan gaitezen bila dabiltzanen bidea argituz.

 

Jainkoaren herriaren otoitza

 

     Senideok, egin diezaiogun otoitz Jaunari, ez baitu nahi bekatariaren heriotza, bihotz-berritu eta bizi dadila baizik, eta eska diezaiogun izan dezala errukia bere herri damutuarekin:

 

     Erantzuna kantatu: Kyrie, eleison!

 

  • Jaunak, garizumaldi honetan adiskidetzearen sakramentua hartzeko prestatzen direnak sendo ditzan eta beraien erruen egiazko damua iristen lagun diezaien. Egigun otoitz. R/.

 

  • Jaunak, fedegabeen adimena eta bihotza zabal ditzan, egia ezagutzera iritsi daitezen, beraien bihotzak amesten duen egiazko atsedena iritsi dezaten. Egigun otoitz. R/.

 

  • Jainkoak bere laguntza eman diezaien gaixoiei, behartsuei, tentaldian bizi direnei eta sufrimenduarekin Kristoren Gurutzearekin bat egiten duten guztiei. Egigun otoitz. R/.

 

  • Garizumako bidean aurrera eginez bihotz-berrituak eta argituak iris gaitezen gertu ditugun Pazko jaietara. Egigun otoitz. R/.

 

     Argiaren Aita, gure Jainkoa, zuk ezagutzen duzu gure bihotz-barrua, ez utzi ilunaren indarra gure bizitzan gailentzen, baik eta zabal itzazu gure begiak Espirituaren argira, mundua argitzera bidali duzun zure Semea ikus dezagun eta Berarengan bakarrik sinets dezagun. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan.

 

Diru-bilketa egin aurretik

 

     Egitera goazen diru-bilketa Caritasen beharretarako izango da.

 

Eukaristiaren liturgiari oharpena

 

     Gurutzeari begira jartzen gara. Argia dario bizia ematen duen Kristori. Argi horrek laguntzen digu bizitako iluntasunen erdian aurrera egiten. Gurutze horrek erakusten digu bizitza nagusitzen dela heriotzaren gainetik.

 

Jaunartze ondorengoa

 

Jainko Jauna, Zuk argitzen dituzu

mundu honetara etorri diren gizon-emakume guztiak;

argitu zeure graziaren distiraz gure gogo-bihotzak,

benetan ezagutu

eta maitasun handienaz maita zaitzagun.

Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez.

 

Bukaerako oharpena

 

     Bagoaz. Eta gu ere denentzat argi-izpi izateko konpromisioarekin gainera. Beti ere guk daramagun argia Kristogandik datorkigula ahaztu gabe. Jainkoaren bedeinkapenak sendotzen gaitu.

 

Bedeinkapen Nagusia

 

Jauna zuekin. R/. Eta zure espirituarekin.

 

Makur zaitezte, Jaunaren bedeinkapena hartzeko.

 

(Eskuak herriaren gainera zabalik dauzkala esaten du:)

 

Jainko Aita errukitsuak eman diezazuela guztioi,

seme hondatzaileari bezala,

aitaren etxera itzultzeko poza.

R/. Amen.

 

Otoitz- eta bizitza-eredu den Kristok

eraman zaitzatela, Garizumako bidetik,

egiazko bihotz-berritzera.

R/. Amen.

 

Jakinduria eta ahalmen Espirituak

indar zaitzatela gaiztoaren kontrako borrokan,

Kristorekin batera pazko-garaipena ospa dezazuen.

R/. Amen.

 

Bedeinka zaitzatela Jainko ahalguztidunak:

Aitak, eta Semeak, + eta Espiritu Santuak.

R/. Amen.